Pereiti prie turinio Lietuvių Dailės Muziejus Lemonte

SKAMBANTI SPALVŲ JŪRA – pianistų Sonatos ir Roko Zubovų koncertas

Spalio 23 d., sekmadienį, 3 v.p.p.
LDM galerijoje „Siela"

Fortepijoninis duetas Sonata ir Rokas Zubovai
Atliks Claude Debussy (1862–1918) „Jūra“ ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionio (1875–1911) simfoninę poemą „Jūra“.
Transkripcijos fortepijonui keturioms rankoms.

Duo Zubovas sugrįžta į Čikagą
Jovita Beliak
„Spalio 29 d. Carl Sandburg High School Performing Arts Center (Orland Park, IL), Čikagos lietuvių me­no ansamblis „Dainava” (vad. Da­rius Polikaitis) ir choras „Ave Musi­ca” (vad. Jūratė Grabliauskienė), drau­ge su pianistais Sonata ir Roku Zubovais, solistais Nida Grigalavi­čiū­te, Martynu Matučiu ir Ryan De Ryke bei mušamųjų ansambliu atliks vie­ną garsiausių kūrinių – vokiečių kom­­pozitoriaus Carl Orff kantatą „Car­mina Burana”. Šiuo metu Sona­ta ir Rokas Zubovai – pačiame savo gastrolių JAV įkarštyje, Čikaga – pas­kutinė šio turo stotelė. Prieš dalyvaudami koncerte su „Dainava” ir „Ave Musica”, spalio 23 d. pianistai „Sie­los” galerijoje atliks programą „Skam­­banti spalvų jūra. Čiurlionis ir Debussy”. Šiuo koncertu jie atšvęs sa­vo 25-tąsias fortepijoninio dueto me­tines. Būtent čia, Lietuvos dailės muziejuje Lemonte, prieš ketvirtį am­žiaus įvyko pirmasis jų pasirodymas..."
Pilną straipsnį skaitykite „Draugo" internetinėje svetainėje->>